Wachtwoord vergeten

FAQ webshop

  • Prijzen worden nu inclusief BTW getoond

Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied.


Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Cantaert Medical BVBA (hierna : Cantaert) sluit met haar klanten, met

uitsluiting van de eventuele algemene of bijzondere (aankoop) voorwaarden van de klant ook al worden ze naderhand meegedeeld. Bijzondere afspraken indien schriftelijk vastgelegd gaan steeds

boven deze algemene voorwaarden.

 

2. Tweedehandsmateriaal.

Tweedehandsmateriaal wordt steeds verkocht in de staat waarin het zich bevindt en zoals gekend door koper.

 

3. Aanneming. 

Indien Cantaert werkzaamheden moet uitvoeren, bv. voor plaatsing en/of aansluiting dan worden deze aangerekend in regie aan het op dat ogenblik geldende uurtarief.

Indien de goederen zonder voorbehoud worden in ontvangst genomen en/of de factuur wordt aanvaard, zonder protest overeenkomstig artikel 14, dan geldt dit als stilzwijgende en

onvoorwaardelijke oplevering, die zowel de zichtbare of verborgen gebreken dekt. Gevraagde meerwerken kunnen bewezen worden met alle middelen, getuigen en vermoedens inbegrepen. Als

onweerlegbaar vermoeden zal de factuur gelden waarmee het meerwerk werd gefactureerd indien de daarop voorkomende meerwerken niet uitdrukkelijk en gemotiveerd worden geprotesteerd bij

aangetekende brief door de klant binnen de acht dagen na factuurdatum.

 

4. Termijnen. 

De leveringstermijnen, zo ze vermeld worden, worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en verbinden Cantaert niet.

 

5. Conformiteit en verborgen gebreken (koop).

De klant hoort de goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Om geldig te zijn dient elke klacht Cantaert te bereiken per aangetekend schrijven : (a) ingeval van een klacht wegens niet-conformiteit

of zichtbare gebreken binnen de acht dagen na de levering van de goederen; (b) ingeval van verborgen gebreken binnen de acht dagen na de ontdekking van het gebrek en ten laatste zes

maanden na de levering. Verborgen gebreken kunnen slechts aanleiding geven tot vergoeding zo zij inmiddels niet in gebruik werden genomen of werden doorverkocht. De eventuele vergoeding

zal de prijs van de goederen niet overschrijden. ln geen geval zal de waarborg uitgebreider zijn dan de waarborg die wordt toegekend door de fabrikant van de goederen.


6. Eigendomsvoorbehoud.

Cantaert behoudt zich de eigendom voor van de verkochte goederen. De eigendom zal pas worden overgedragen, op het ogenblik dat de integraliteit van de koopsom

en van zijn eventuele toebehoren, vermeerderd met eventuele schadevergoedingen en intresten, door Cantaert zal ontvangen zijn. Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud draagt de klant het

risico vanaf het totstandkomen van de overeenkomst.

 

7. Prijzen. 

Alle prijzen zijn en netto en exclusief BTW en behoudens anders vermeld exclusief leverings-, vervoers- en verzekeringskosten. De prijzen zijn gebaseerd op de thans geldende

waarden voor lonen, materialen, energie en grondstoffen. Indien deze wijzigingen ondergaan, ook na het totstandkomen van de overeenkomst, behoudt Cantaert zich het recht voor om de prijzen

op evenredige wijze aan te passen. In dat geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

 

8. Bewaring, risico en vervoer.

Alle risico’s gaan steeds over op de koper vanaf de totstandkoming van de overeenkomst. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of ophaling

geschiedt steeds op risico van de koper. Behoudens andersluidende overeenkomst wordt er steeds ex works of af fabriek geleverd. De goederen worden steeds verzonden op risico van de koper en

de vervoerskosten komen steeds ten laste van de koper.

 

9. Annulatie. 

Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren en is slechts geldig mits aanvaarding ervan door Cantaert. Ingeval van annulatie van een bestelling is de klant een

schadevergoeding verschuldigd van 30% van de waarde van de bestelling, onverminderd het recht een hogere schade te bewijzen. Indien op het ogenblik van de annulatie Cantaert zijn bestelling bij

diens leverancier niet meer kan annuleren, is annulatie onmogelijk.

 

10. Betaling.

Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Cantaert op de overeengekomen vervaldag. Het bedrag van de facturen dient steeds netto betaald te worden.

Alle kosten, ook bankkosten zijn ten laste van de klant. Bij (gedeeltelijke) niet-betaling van één factuur op de vervaldag, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande

ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per begonnen maand van het (openstaand) factuurbedrag. Eveneens is in dat geval van rechtswege en zonder voorafgaande

ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% op het (openstaand) factuurbedrag, met een minimum van 100 EUR, onverminderd het recht van Cantaert om een

hogere schade te bewijzen. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze schadevergoeding enkel de buitengerechtelijke invorderingskosten, zoals interne administratie. aanmaningen,…

dekt, evenals de andere contractuele schade zoals overbruggingsskredieten, morele schade,… maar met uitsluiting van de gerechtskosten, de rechtsplegingsvergoeding en advocatenkosten en

-honoraria. Deze laatste zullen desgevallend het voorwerp uitmaken van afzonderlijke begroting overeenkomstig de Wet op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.


Evenmin inbegrepen in de schadevergoeding zijn kosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques. Niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldag, maakt het verschuldigd saldo van

al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Het trekken of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten. Houdt

geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de algemene voorwaarden of andere overeenkomsten.

 

11. Ontbinding.

Cantaert behoudt zich het recht voor om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, aanvraag gerechtelijk akkoord, kennelijk onvermogen alsook

bij om het even welke wijziging in de juridische toestand van de klant.

 

12. Overmacht. 

Wanneer Cantaert tengevolge van overmacht, staking, lock-out e.d. niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt Cantaert zich het recht voor de

overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

 

13. Protest. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 dient een factuur geprotesteerd te worden bij aangetekende brief binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de

datum en het factuurnummer mee te delen.

 

14. Aansprakelijkheid.

De aansprakelijkheid van Cantaert voor schade door haar fout en/of nalatigheid in de uitvoering van de overeenkomst of enige andere aansprakelijkheid is in ieder

geval beperkt tot de prijs van de geleverde goederen en kan nooit de eventuele uitkering van de verzekeringsmaatschappij overschrijden. Deze beperking geldt niet voor lichamelijke schade. Elke

aansprakelijkheid voor indirecte schade of winstderving wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle met de overeenkomst verband houdende betwistingen zullen beslecht worden

voor de Belgische rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Cantaert onverminderd het recht van Cantaert om de vordering aanhangig te maken voor een andere rechtbank die bevoegd is

volgens de regels van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek of de E.X.X.-Verordening.